Rejseforhold

1. Indledende bestemmelser
1.1 Hvad er en pakkerejse?

1.1.1. Med “Pakkerejse” forstås et arrangement, der er udformet før aftalens indgåelse, og som består af:

transport og
overnatning el
enhver af disse ydelser i kombination med enhver turistydelse, som udgør en ikke ubetydelig del af arrangementet, og som ikke er direkte forbundet med transport eller overnatning.

1.1.2. Herudover er det en betingelse, at arrangementet varer mere end 24 timer eller omfatter en overnatning og sælges eller markedsføres til en fælles pris eller til forskellige priser, der er knyttet til hinanden.

1.2 Den rejsendes generelle forpligtelser

1.2.1. Den rejsende er ansvarlig for at have et komplet og gyldigt pas og andre nødvendige dokumenter til gennemførelse af rejsen samt, hvis forholdene kræver det, visa og nødvendige vaccinationer.

1.2.2. Den rejsende skal have gennemført check-in for alle fly, der er inkluderet i pakkerejsen i henhold til rejseplanen eller andre instruktioner.

1.2.3. Den rejsende skal overholde de regler, som arrangøren foreskriver, eller som gælder for de ydelser, der indgår i pakkerejsen såsom hoteller, lufthavne, transportmidler mv.

1.2.4. Den rejsende skal altid forholde sig således, at medrejsende ikke generes. Alvorlige overtrædelser kan føre til, at arrangøren eller dennes repræsentant afviser den rejsende fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde kan den rejsende selv sørge for hjemtransport og afholde omkostningerne i forbindelse hermed.

1.2.5. Den rejsende skal ved aftalens indgåelse oplyse arrangøren om nationalitet, herunder oplysning om besiddelse af svensk eller udenlandsk pas og eventuelt dobbelt statsborgerskab, således at arrangøren kan opfylde sin pligt til at informere om eventuelle pas- og visumkrav. Arrangørens pligt til at informere om pas- og visumkrav gælder kun i forhold til EØS-borgere.

1.2.6. Umiddelbart efter modtagelsen skal den rejsende nøje gennemgå bekræftelse, billetter og andre rejsedokumenter og kontrollere, at oplysningerne stemmer overens med det aftalte, og at navne er stavet på samme måde som i passet. Eventuelle unøjagtigheder skal straks meddeles arrangøren.

1.2.7. Den rejsende skal straks underrette arrangøren om eventuelle ændringer af adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger af betydning for arrangørens mulighed for at kontakte den rejsende.

1.2.8 Den rejsende skal følge de af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af flyrejser, som indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Manglende genbekræftelse betyder, at de pågældende flyselskaber har ret til at disponere over de reserverede sæder, og at den rejsende dermed kan miste retten til at benytte de resterende flyvninger.

1.2.9. Den rejsende skal løbende holde sig orienteret om afgangssteder og afgangstider, f.eks. ved umiddelbart efter ankomsten til en lufthavn at lede efter informationsskærme og kontakte lufthavnens personale, hvis man er i tvivl om, hvilken terminal eller afgang flyet afgår fra. Disse oplysninger ændres ofte, hvilket er uden for arrangørens kontrol.

1.2.10. Såfremt den rejsende ikke har overholdt ovenstående forpligtelser, kan han/hun ikke med virkning gøre krav gældende over for arrangøren, formidleren eller underleverandøren for pakkerejsen for de konsekvenser, som den rejsendes manglende overholdelse af disse forpligtelser medfører.

1.3. Pris og aftalte ydelser

1.3.1. Oplysninger i brochurer og kataloger, herunder internettet, er en del af aftalen. Oplysningerne er bindende for arrangøren, medmindre denne udtrykkeligt har forbeholdt sig retten til at foretage ændringer i kataloget eller brochuren, og den rejsende er blevet informeret om sådanne ændringer inden aftalens indgåelse.

1.3.2. Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det i aftalen anførte tidspunkt. Arrangøren har ret til at opkræve en første delbetaling i forbindelse med indgåelse af aftalen (tilmeldingsgebyr). Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal restbeløbet betales på det af arrangøren angivne tidspunkt.

1.3.3. Prisen skal oplyses på en sådan måde, at hele rejsens pris fremgår tydeligt. Den skal omfatte alle ydelser inkluderet i aftalen samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

1.3.4. På destinationen kan der være krav om lufthavnsafgifter, entréafgifter og andre lokale gebyrer, som det ikke er muligt at opkræve ved kontraktindgåelse, da disse afhænger af lokale regler eller af brug af ekstra ydelser, der ikke er en del af kontrakten.

1.3.5. Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, er rejsens pris baseret på overnatning i delt dobbeltværelse. Ønskes overnatning til kun én person, har arrangøren ret til at opkræve tillæg for enkeltværelser, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse, eller hvis det sker som følge af en efterfølgende uforudset hændelse, f.eks. at en medrejsende bliver syg. Ethvert krav på enkeltværelsestillæg vil blive faktureret den rejsende umiddelbart efter, at arrangøren har modtaget information om eller på anden måde konstaterer ændringen.

1.3.6. En tilslutningsrejse eller et særligt arrangement inkluderet